hoş geldiňiz

Biz hakda

2007-nji ýylda döredildi

Nanchang Kunhan Senagat Ösüş Co., Ltd.Jiangxi welaýatynyň Nançang şäherinde öňdebaryjy egin-eşik öndürijilerinden biri bolan 2007-nji ýylda başlandy.Wrap we BSCI kepillendirilen.Müşderilerimiziň geýim tendensiýasynda uly bazar paýyny alyp biljekdigine göz ýetirmek üçin dürli moda matalarynda dürli görnüşli eşikleri hödürleýäris.Önümlerimiz erkekleri, aýallary we çagalary öz içine alýar.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen işleşdik.

pudaklary

Hyzmat pudagy

Biziň kompaniýamyz, ykdysady globallaşma tendensiýasy garşylyksyz güýç bilen ösensoň, ýeňiş gazanmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden kärhanalar bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden taýýardyr.

Içerki
Jikme-jiklikler