Biz hakda

Nanchang Kunhan Industry Development Co., Ltd.

10,000 inedördül metrden gowrak ussahanalar

500-e golaý adaty işgär

500,000-den gowrak bölekden aýlyk önüm

csdcaz

Biz kim

Nanchang Kunhan Senagat Ösüş Co., Ltd. Jiangxi welaýatynyň Nançang şäherinde öňdebaryjy egin-eşik öndürijilerinden biri bolan 2007-nji ýylda başlandy.Wrap we BSCI kepillendirilen.Müşderilerimiziň geýim tendensiýasynda uly bazar paýyny alyp biljekdigine göz ýetirmek üçin dürli moda matalarynda dürli görnüşli eşikleri hödürleýäris.Önümlerimiz erkekleri, aýallary we çagalary öz içine alýar.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen işleşdik.Dizaýn etmekden, tehnologiýa paketlerini döretmekden, matalary we bezegleri taýýarlamakdan, nusgalary, köpçülikleýin egin-eşik öndürmek, gaplamak, hiliň gözegçiligini bahalandyrmakdan başlap, önümleriň iberilmegine çenli ähli üpjünçilik zynjyryny ýerine ýetirýäris.2022-nji ýyla çenli, takmynan 500 işgäri bolan 10 000 inedördül metrden gowrak ussahanalar, 10 sany gurnama liniýasy, birnäçe akylly önümçilik enjamlary we her aýda 500 000-den gowrak önüm öndürilýär.

Biz näme edýäris

Biziň kompaniýamyz, ykdysady globallaşma tendensiýasy garşylyksyz güýç bilen ösensoň, ýeňiş gazanmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden kärhanalar bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden taýýardyr.

Kompaniýamyz, dürli islegleriňizi kanagatlandyryp biljek dürli önümleri hödürleýär.Kompaniýa döredileli bäri "hil ilki we karz esasly" dolandyryş ýörelgelerine eýerýäris we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elmydama elimizden gelenini edýäris.Başlangyç işi ýa-da döredilen marka bolsun, her taslamany hyzmatdaşlyk hökmünde kabul edýäris we dizaýnlaryňyzyň döredilmegine kömek edýäris.

.Agny, döredijilik pikiriňiz we internet baglanyşygyňyz bar, biz muny amala aşyrarys we bazaryňyzda uly waka döretmäge kömek ederis.

sssvd

Toplumlaýyn we ylmy hil dolandyryş ulgamy toparymyz gowy adamlar we işewürler bilen hyzmatdaşlyga höwesli.Highokary hilli harytlar we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen üpjün etmekde özümizi buýsanýarys.

sakwf

Missiýa we müşderiler

Elmydama berk ahlakly amallara eýerýäris.Jogapkär üpjün ediji hökmünde daşky gurşawda, ähli önümçilik prosesine degişli sosial we zähmet talaplaryna laýyk syýasatlarda köp tagalla etdik.